Kierunek:

  • kształtuje wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • kształtuje wiedzę dotyczącą specyfiki funkcjonowania placówek oświatowych
  • kształtuje umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych oraz zajęć dydaktycznych
  • kształtuje wiedzę w zakresie poszczególnych faz rozwojowych i ewentualnych zagrożeń/zaburzeń występujących na danym etapie
  • kształtuje wiedzę dotyczącą różnych koncepcji kształcenia, a także metod oddziaływań pedagogicznych
  • rozwija i kształtuje wiedzę z poszczególnych przedmiotów dydaktycznych
  • rozwija umiejętność organizowania i tworzenia własnego warsztatu pracy
WCKZ © 2020 by MEG