Przygotowanie kadry specjalistycznej do pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych, placówkach wymiaru sprawiedliwości oraz resortu spraw wewnętrznych. Studia o tej specjalności kształtują w absolwentach predyspozycje osobowościowe niezbędne do pracy o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym. 

Kierunek:

 • umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy  z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi  przejawiającymi  nieprawidłowości w zachowaniu i dostosowaniu społecznym
 • kształtuje umiejętność w zakresie rozpoznawania, diagnozowania rodzajów zaburzeń w sferze funkcjonowania społecznego
 • kształtuje umiejętność podejmowania określonych działań  wychowawczo-resocjalizacyjnych wśród osób pozostających pod nadzorem kuratora, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i zakładach karnych
 • kształtuje umiejętność w zakresie stosowania metod, które zapobiegają wszelkiego rodzaju uzależnieniom
 • rozwija wiedzę oraz umiejętności dotyczące zasad funkcjonowania placówek penitencjarnych i postpenitencjarnych w kraju.

Cele i zadania

Przygotowanie kadry specjalistycznej do pracy w placówkach oświatowo – wychowawczych, placówkach wymiaru sprawiedliwości oraz resortu spraw wewnętrznych. Studia o tej specjalności kształtują w absolwentach predyspozycje osobowościowe niezbędne do pracy o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

Uczestnicy

Studia podyplomowe skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie pedagogiczne, chcących zdobyć wiedzę z zakresu resocjalizacji, dla pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTA:

 • Zakłady Poprawcze
 • Schroniska dla nieletnich
 • Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej
 • Zakłady Karne
 • Stanowisko Pedagoga Szkolnego
 • Stanowisko Wychowawcy w Świetlicy Środowiskowej
 • Policja
 • Straż Miejska
 • Straż Przygraniczna
 • Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Rodziny Zastępcze

Program

 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki penitencjarnej
 • Patologie społeczne
 • Wybrane zagadnienia kryminologii
 • Niedostosowanie społeczne
 • Podstawy prawne resocjalizacji
 • Arteterapia w resocjalizacji
 • Elementy socjologii
 • Profilaktyka uzależnień
 • Podstawy psychologii klinicznej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Metodyka pracy w ZP i ZK
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Psychokorekcja w resocjalizacji
 • Seminarium
 • Praktyka

Liczba godzin i organizacja

Czas trwania studiów: 3 semestry realizowane w dwudniowych zjazdach weekendowych

Praktyka: 40 godzin realizowana:

 • w Zakładach Karnych
 • jako Kurator Sądowy
 • w Zakładach Poprawczych
 • w Domach Dziecka

do programu, oprócz godzin dydaktycznych wprowadzono:

 • Konsultacje: 2 godz. w miesiącu X 15 miesięcy dla każdego przedmiotu.
 • Metodę samokształcenia kierowanego z uwzględnieniem pracy własnej słuchacza pod opieką nauczyciela przedmiotu z wykorzystaniem zdalnego nauczania.

Warunki ukończenia studiów

Obrona pracy końcowej lub egzamin końcowy, prezentacja indywidualnego projektu.

Koszt uczestnictwa i formy płatności

Grupa min. 20 osób

 • miesięcznie: 15 rat po 330zł
 • semestralnie: w rozbiciu na 3 raty w wysokości: 1600zł
 • jednorazowo: w wysokości : 4600zł

Niezależnie od wybranej formy odpłatności, do podanej kwoty należy doliczyć 150,00zł opłaty za wydanie świadectwa.

 

WCKZ © 2020 by MEG